Regulamin

DEFINICJE:
a) Usługodawca- Centrum Medyczne T&T Medical z siedzibą przy ul.Przyjaźni 6/U1 we Wrocławiu (53-030) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.
b) Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.tt-medical.pl
c) Regulamin – przedstawiony regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę
d) Użytkownik – osoba fizyczna, dysponująca całkowitą zdolnością do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą e-Rejestracji lub skorzystała z możliwości konsultacji z Profesjonalistą za pomocą e-Konsultacji.
e) Specjalista – Użytkownik będący lekarzem, psychologiem, dietetykiem , pielęgniarką lub inną osobą nie wymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
f) Placówka – lokalizacja wykonywania czynności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
g) Właściciel – Użytkownik- osoba upoważniona do administrowania danymi o Placówce.
h) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na konsultacji z Profesjonalistą (e-konsultacja) lub zarejestrowaniu się do wybranego Profesjonalisty (e-rejestracja)
i) e-Rejestracja – usługa polegająca na możliwości zarejestrowania się Użytkownika do wybranego Profesjonalisty drogą elektroniczną.
j) e-Konsultacja – usługa polegająca na możliwości skonsultowania się Użytkownika z wybranym Profesjonalistą drogą elektroniczną.
Usługodawca oferuje Usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
RODZAJE USŁUG I ICH ZAKRES:
1) Usługodawca świadczy m.in. poniższe usługi:
a) umożliwia Użytkownikom skorzystanie z konsultacji ze specjalistą w postaci e-konsultacji
b) umożliwia Użytkownikom zarejestrowanie się na wizytę w Placówce za pomocą e-rejestracji
c) umożliwia Użytkownikom kontakt telefoniczny lub osobisty z Placówką przez podanie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu Placówki.
2) Usługodawca nie pobiera opłat za rejestrację do specjalisty za pomocą e-Rejestracji.
3) Usługodawca pobiera określoną opłatę za konsultację ze specjalistą za pomocą e-Konsultacji.
4) Usługodawca zaznacza, iż ceny zamieszczone w cenniku mogą ulec zmianie.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG:
1) Aby skorzystać z Usług należy spełnić warunki techniczne w postaci:
a) dostępu do sieci internetowej
b) posiadania przeglądarki internetowej
2) Informacje o zakresie świadczonych Usług i wykazu Specjalistów są dostępne dla każdego.
3) Usługodawca ma prawo do okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją, przebudową lub pracami konserwatorskimi Strony internetowej.
4) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
1) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp osób trzecich do treści e-Konsultacji wysyłanych przez Użytkownika na skutek nie zabezpieczenia możliwości dostępu przez Użytkownika.
2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp osób trzecich do e-Rejestracji na skutek nie zabezpieczenia możliwości dostępu przez Użytkownika.
ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ:
1) Zastrzeżenia, uwagi oraz sugestie Użytkownika dotyczące funkcjonowania Strony internetowej ( w tym e-Konsultacje oraz e-Rejestracja) można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy tuchcio1@o2.pl